Regulamin sklepu internetowego econovli.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Novli Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Prymasa Tysiąclecia 66, 01-424 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000413521, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5222994647, REGON: 146018834.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu (§2 Słownik pojęć).

3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego który jest platformą teleinformatyczną. Serwis umożliwia Użytkownikowi:
- zarządzanie danymi osobowymi podanymi podczas Rejestracji Konta (wymagana Rejestracja i Zalogowanie się do panela klienta),
- sprawdzanie statusu Zamówienia oraz Rezerwacji w Sklepie Internetowym (poprzez śledzenie jako gość - nie jest wymagane logowanie lub poprzez panel klienta - wymagana Rejestracja i Logowanie),
- kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami oraz Rezerwacjami (wymagana Rejestracji i Logowania),
- dostęp do Panela Klienta (wymagana Rejestracji i logowania),
- dostęp do Kuponów Promocyjnych (wymagana Rejestracji i Logowania, jeśli dostępne tylko poprzez Panel Klienta),
- informowanie o dostępności Produktach w Sklepie Internetowym oraz Sklepie fizycznym (nie wymaga Rejestracji ani Logowania),
- składanie Zamówień oraz dokonywanie Rezerwacji (nie wymaga Rejestracji ani Logowania),

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem używania jednego z poniższych urządzeń wyposażonych w przeglądarkę internetową (z uwagi na podwyższone bezpieczeństwo oraz korzystanie z szyfrowanego połączenia SSL zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych takich jak Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome):
a. Komputer stacjonarny
b. Komputer przenośny
c. Smartfon
d. Tablet
e. oraz pozostałe urządzenia posiadające przeglądarkę internetową oraz dostęp do internetu.

5. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

6. Postanowienia Regulaminu obowiązują również Klientów, którzy dokonali Zamówienia lub Rezerwacji korzystając z pośrednictwa Infolinii lub E-maila. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu i Polityki prywatności tak jak Klienci Sklepu Internetowego.

7. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, usługodawców: Kurierów, Usług Dodatkowych i innych dostępnych w Serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

§2 Słownik pojęć

Poniżej znajduje się lista użytych w Regulaminie pojęć w kolejności alfabetycznej:

Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania identyfikacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Hasło jest ustalane samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika lub może zostać wygenerowane automatycznie przez system Sklepu internetowego (tak zwane hasło jednorazowe, które należy zmienić przy pierwszym logowaniu);
Infolinia - centrum telefonicznej obsługi Użytkownika, dostępne pod numerami telefonów 604-599-458 lub 516-189-202, za pośrednictwem których można uzyskać informacje o Produktach, zasadach funkcjonowania Sklepu Internetowego, zarezerwować produkt lub złożyć Zamówienie;
Konsument - w prawie polskim za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi;
Konto – część Sklepu internetowego w której umieszczone są informacji dotyczące danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień, z wykorzystaniem którego Użytkownik może również składać Zamówienia;
Koszyk - elektroniczny formularz, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu oraz ich ilości w celu złożenia Zamówienia;
Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;
Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika użyty podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny pod likiem - > polityka prywatności
Produkt - Towar, Dostawa Towaru;
Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która została dotknięta działaniem Siły Wyższej, nie mogła przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a która uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym econovli.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Usługodawcy, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie;
Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria i komponenty),
Treść - komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Sklepie Internetowym. Możliwość zamieszczania Treści dostępna dla wszystkich użytkowników;
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Infolinii lub e-maila pomiędzy Kupującym a Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Usługodawcę Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży (nie dotyczy to zawierania Umowy Sprzedaży poprzez Infolinię). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Polityka prywatności i Odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności zaakceptowanych przez Kupującego stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Usługodawcy, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym (opinii do produktu);
Usługodawca - Novli Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Prymasa Tysiąclecia 66, 01-424 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000413521, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5222994647, REGON: 146018834.
Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług innych niż Towar przez Użytkownika za pośrednictwem Koszyka w Sklepie Internetowym, w sposób umożliwiający Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca jaki Towar oraz w jakich ilościach ma dotyczyć przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru lub dostawy oraz formę płatności i cen za poszczególne Produkty i Usługi.

§3 Sklep internetowy

1. Sklep internetowy służy do:
- prezentacji Produktów, ich cen oraz dostępności.
- zaproszenia do zawarcia Umowy sprzedaży

2. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej poprzez Sklep internetowy, zaproszenie do Współpracy znajduje się w odrębnej zakładce sklepu internetowego. Sprzedaż hurtowa odbywa się poprzez e-maile lub telefonicznie.

3. Zdjęcie i opisy Towarów zamieszczonych na Sklepie internetowym są podglądowe i mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od rzeczywistego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, różnice te mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, i tym podobnych czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki czy modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.

4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

5. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym.

6. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja Zamówień złożonych w godzinach pracy są rozpatrywane na bieżąco, a Zamówienia złożone po godzinie 17.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane dopiero następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii.

7. Usługodawca stara się dokładać wszelkich starań aby stany magazynowe Sklepu internetowego były aktualizowane w miarę możliwości na bieżąco. Ale z uwagi na prowadzenie sprzedaży również stacjonarnej może się zdarzyć, że produkt zostanie sprzedany ale jeszcze nie zaktualizowany na Sklepie internetowym, co może spowodować wydłużenie czasu dostawy. O czym Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie.

§4 Warunki korzystania oraz składania zamówień

I. Składanie zamówienia możliwy jest poprzez jeden z niżej wymienionych sposobów:

1. Jako "GOŚĆ" - bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez wypełnienie formularza umieszczonego w koszyku oraz pod warunkiem akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
a. Podczas składania zamówienia jako "GOŚĆ" nie ma wymogu rejestracji czy korzystania z Konta. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić formularz elektroniczny (znajdujący się w koszyku) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych do jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz powinien zapoznać się i zaakceptowania Politykę Prywatności. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się następujące dane osobowe - imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres dostawy Towaru oraz adres rozliczeniowy o ile inny niż dostawy. Po sprawdzeniu zawartości koszyka Użytkownik powinien zapoznać się oraz zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich "checkboxów") treść Regulaminu.
b. Każdorazowe wypełnienie formularza w koszyku umożliwiającego złożenie Zamówienia jako "GOŚĆ" jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą z chwilą, gdy:
- dane Zamówienie zostaje anulowane
- Umowa Sprzedaży zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana
- traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych
- w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży

2. Poprzez Konto - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się (przy użyciu właściwego Loginu i Hasła podanego podczas rejestracji Konta).
a. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres dostawy i adres rozliczeniowy o ile nie jest taki sam jak dostawy. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga ponadto zapoznania się i zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie "checkboxów" Regulaminu i Polityki Prywatności). Są one wymagane i niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy Sprzedaży. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika osobom trzecim w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień (więcej informacji na temat Polityki Prywatności dostępne pod likiem - > polityka prywatności). Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.
b. Do rejestracji wymagany jest e-mail, na jeden e-mail możliwe jest zarejestrowanie tylko jednego konta (nie dotyczy zakupów jako gość gdzie nie jest tworzone konto, a zamówienia mogą być dokonywane wielokrotnie na tego samego e-maila).
c. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług, czyli po wypełnieniu i zapoznaniu się i akceptacji Polityki prywatności. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Usługodawcy jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego (econovli.pl).
d. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Pozostałe warunki znajdują się w §7 Pozostałe prawa i obowiązki.
e. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy i Użytkownika po zalogowaniu za pomocą odpowiedniego Loginu i Hasła. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia oraz ewentualnych zmian adresu dostawy lub adresu rozliczeniowego. Użytkownik ponosi również całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika, z zastrzeżeniem warunków odstąpienia od umowy (więcej informacji na temat Warunków odstąpienia od umowy dostępne pod likiem - > odstąpienie od umowy).

3. Poprzez Infolinię - w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest podać konsultantowi Infolinii swoje dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności.
a. O ile Użytkownik zgodził się podać adres e-mail Usługodawca prześle Użytkownikowi wiadomość e-mail o temacie "Potwierdzenie Zamówienia". Dalszy kroki Zamówienia odbywać się będzie w trybie właściwym dla Zamówienia złożonego jako "GOŚĆ” (§4 Punkt. I ust. 1).
b. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Infolinii, Usługodawca podaje Użytkownikowi, będącemu Konsumentem informacje dotyczące:
- łącznej ceny za Towary oraz opłaty za Dostawę Towaru;
- prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

4. Poprzez e-mail - wyślij swoje pytania a nasi konsultanci odpowiedzą na nie oraz przyjmą ewentualne zamówienia.

II. Złożenie zamówienia wymaga podjęcia następujących czynności:

1. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik - składa je poprzez jeden ze sposobów opisanych powyżej, jak również wybiera/podaje:
a. Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży
b. Adres dostawy
c. Adres rozliczeniowy o ile jest inny niż dostawy
d. Sposób dostawy z dostępnej listy
e. Cena i przewidywany termin Dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Użytkownika, są wskazane przy dostawcy
f. Sposób płatności spośród dostępnych opcji
g. Weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaju zamawianych Produktów, miejsca dostawy, danych Użytkownika, cenę za Produkt oraz cenę za Dostawę Towaru, formę płatności
h. Potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności
i. Klika opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, albo potwierdza, że wie, że złożenie Zamówienia poprzez Infolinie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

2. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia, zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy - ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres rozliczeniowy o ile jest inny niż dostawy.

3. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie e-maila o temacie "Potwierdzenie Zamówienia". Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika ani Usługodawcy.

4. Usługodawca rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dostępność Towaru w magazynie głównym lub zewnętrznym.

5. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (czyli do otrzymania maila o temacie "Przygotowanie w toku").

6. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Usługodawca bez zbędnej zwłoki telefonicznie lub za pomocą e-maila:
a. Poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości
b. Zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia tylko w części, w której jego realizacja nie będzie możliwa. W przypadku gdy Użytkownik wybierze tą opcje, przedmiotem Umowy Sprzedaży będą tylko Produkty które są możliwe do zrealizowania Zamówienia.
- W terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu od Usługodawcy propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Usługodawcy w formie telefonicznej lub e-mailowej swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie potwierdzi częściowego anulowania zamówienia Usługodawca będzie traktować to Zamówienie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.
- O anulowaniu Zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą e-maila o temacie "Anulowane"
c. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru osobistego lub Dostawy Towaru na wskazany adres, wysyłając do Użytkownika e-maila o temacie "Przygotowanie w toku".
d. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika (Regulaminu i Polityki prywatności) w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu i Polityki Prywatności (Potwierdzenie Zamówienia).
e. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Kupującym i nabiera mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego e-maila o temacie "Przygotowanie w toku". Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail o temacie „Przygotowanie w toku” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.
f. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.
g. Użytkownik będzie informowany przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia poprzez e-mail. Informacje o aktualnym statucie zamówienia dostępne również poprzez Konto lub Infolinię.

III. Dostępne formy płatności oraz ich realizacja:

1. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar/zamówione Towary, najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych (z wyłączaniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Termin biegnie od następnego dnia roboczego, po dniu w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym. Sklep poinformuje o tym fakcie Użytkownika drogą e-mail.

2. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przy odbiorze, zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar/zamówione Towary, podczas odbioru go ze sklepu stacjonarnego lub podczas dostarczenia go przez kuriera.

§5 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników. Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego (Reklamacje Sklepu internetowego). Użytkownik może zgłaszać Reklamacje Sklepu internetowego na adres e-mail: sklep@econovli.pl lub infolinię 604-599-458 lub 516-189-202.

2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach termin ten może się wydłużyć do 30 dni. Nie stosuje się tego do reklamacji Towarów składanych przez Konsumentów.

§6 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z naszych Witryn.

2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem internetowym.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania, zaniechanie działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Sklepu internetowego za pośrednictwem własnego Konta.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Sklepu internetowego przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

5. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkowników.

§7 Pozostałe prawa i obowiązki

1. Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn samodzielnie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną nawiązaną za pośrednictwem Infolinii, rozłączając połączenie telefoniczne, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy.

2. W innych przypadkach każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.

3. Użytkownik , który posiada Konto rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną:
a. samodzielnie usuwając Konto,
b. składając taką dyspozycje poprzez infolinię
b. zgłaszając żądanie usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownik o tym na adres e-mail podany w Koncie, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta.

5. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownik postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Użytkownik do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

6. Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta lub dowolnej jego funkcjonalności. O rezygnacji Użytkownik zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Koncie oraz po zalogowaniu się na Koncie.

7. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta, wszelkie Kupony Promocyjne i/lub inne korzyści przyznane Użytkownik w ramach Konta, których data ważności wykracza poza datę korzystania przez Użytkownik z Konta, mogą być wykorzystane przez Użytkownik nie później niż do dnia upływu daty ich ważności wynikającej z ich treści.

8. Szczegóły pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

9. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii oraz zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje link do platformy umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@econovli.pl.

11. Spory i Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

12. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

13. Postanowienia przejściowe i końcowe W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności kodeks cywilny, Ustawy o prawach autorskich i świadczenia usług drogą elektroniczną.

14. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
a. zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy,
b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu internetowego,
c. zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego nowej funkcjonalności.

15. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Użytkownika. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień i Rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Użytkownika może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie) bez dodatkowych opłat.

§8 Reklamacje i gwarancja

1. Reklamacje gwarancyjne należy zgłaszać:
- mailowo - sklep@econovli.pl
- telefonicznie - 604-599-458 lub 516-189-202

Tyczy się to tylko produktów posiadających fizyczny druk gwarancyjny (gwarancja producenta) dołączony do zakupionego produktu. Okres gwarancji oraz warunki są w nich opisane.

Niektóre produkty posiadają przedłużoną gwarancje producenta (powyżej 24 miesięcy), długość, warunki oraz zasady są opisane na druku gwarancyjnym dołączonym do produktu.

2. Reklamację produktu z tytułu niezgodności towaru z umową możesz zgłosić w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

a. Wszelkie dodatkowe informacje oraz przysługujące prawa konsumenta znajdują się w Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

b. Wszelkie dodatkowe informacje oraz przysługujące prawa dla pozostałych podmiotów nie będących konsumentami znajdują się w kodeksie cywilnym - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami - Kodeks cywilny - Dział II. Rękojmia za wady.

3. Warunki zgłoszenia reklamacji:
W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić:
- dowód zakupu (paragon lub faktura);
- ważną i wypełnioną kartę gwarancyjną (tylko w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji i o ile karta gwarancyjna była załączona do produktu);
- opis usterki (co i dlaczego reklamujemy, kiedy miało miejsce zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację)
Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem u kuriera.

4. Przebieg procesu reklamacji:
- rejestracja reklamacji mailowo - sklep@econovli.pl lub telefonicznie - 604-599-458 lub 516-189-202
- potwierdzenie zgłoszenia reklamacji mailowo;
- naprawa w naszym autoryzowanym serwisie wewnętrznym lub przekazanie urządzenia do właściwego autoryzowanego zakładu serwisowego wraz z podanym opisem usterki w celu wykonania naprawy lub ekspertyzy technicznej;

5. Zakupiony produkt powinien posiadać:
- dowód zakupu
- instrukcję obsługi w języku polskim
- kartę gwarancyjną (o ile produkt jest wyposażony w taką kartę).
Prosimy o zachowanie wyżej wymienionych dokumentów na wypadek reklamacji.

6. Zgłoszenie uszkodzenia podczas dostawy
Podczas odbierania przesyłki prosimy o dokładne sprawdzenie przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków spisz protokół szkody z kurierem, który powinien posiadać odpowiedni protokół.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Można tego dokonać w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki.

§9 Odstąpienie od umowy

Warunki oraz oświadczenie odstąpienia od umowy znajdują się pod linkiem -> odstąpienie od umowy, jest ona integralną częścią regulaminu.

§10 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Warunki oraz treść znajdują się pod linkiem -> polityka prywatności , i są one integralną częścią regulaminu.

§11 Prawa autorskie

Sklep Internetowy (wygląd jak również treści) jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.

Zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: kopiowanie, rozpowszechnianie lub przechowywanie części lub całości zawartości Sklepu Internetowego (econovli.pl), o ile nie zastrzeżono inaczej w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wycinków ze Sklepu Internetowego (np. produktu) wyłącznie do użytku własnego Użytkownika, niezwiązanego z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin wchodzi w życie 01.01.2023 r.